Obchodní podmínky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti EDGARPOWER, s.r.o.
Úvodné ustanovenia
Internetový obchod prevádzkuje spoločnosť EDGARPOWER, s.r.o., so sídlom Mírové námestí 3d/519, Ostrava-Vítkovice, IČ 25355261, zapísanej na Krajskom súde v Ostrave v oddiely C, vložka č. 9843 (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakt:         
adresa pre doručovanie: EDGARPOWER s.r.o.
elektronická adresa: info@edgarpower.cz
tel. +421 739 634 234

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) bližšie stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, tj. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „kupujúci“). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom platí, že ak nie je v kúpnej zmluve alebo inak medzi predávajúcim a kupujúcim stanovené, platia pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto všeobecné obchodné podmienky a úprava vyplývajúca z občianskeho zákonníka (č. 89/2012 Zb.) a zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.).

Kupujúci je povinný zoznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s VOP pred uzatvorením kúpnej zmluvy zoznámil a s týmitoVOP súhlasí.

V prípade že kupujúci nie je spotrebiteľ a nakupuje výrobky ako podnikateľ za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami, je povinný kupujúci toto uviesť v rámci objednávky, pričom platí, že vzťah medzi predávajúcim a takýmto kupujúcim sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) v platnom znení.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Predávajúci ponúka tovar na stránkach svojho internetového obchodu, pričom tovar prezentuje jeho popisom a prípadne ilustračnou fotografiou, presnou cenou bez a vrátane DPH.

Kupujúci v prípade záujmu o kúpu tovaru je povinný vyplniť objednávku, pričom vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov je podmienkou platnosti objednávky. Kupujúci má právo pred odoslaním objednávky uskutočňovať akékoľvek úpravy svojej objednávky. Predávajúci potvrdí kupujúcemu obdržanie objednávky bezodkladne, automaticky prostredníctvom emailovej správy, odoslanej predávajúcim kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu. Predávajúci si vyhradzuje právo z objektívnych dôvodov, napr. rozsah dodávky, cena a pod., požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom, napr. písomne. Pokiaľ kupujúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom potvrdiť, zmluvné strany sa dohodli na tom, že objednávka je neplatná a k uzatvoreniu zmluvy nedošlo, aj keby bolo jej obdržanie potvrdené predávajúcim. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením objednávky predávajúcim a je uzatváraná v českom jazyku. Vzniknutú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody oboch strán alebo zo zákonných dôvodov.

Potvrdená objednávka kupujúceho je ako uzatvorená kúpna zmluva archivovaná predávajúcim po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Cena a platobné podmienky
Predávajúci je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou, a to za dohodnutú cenu a kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu uhradiť. Ceny uvedené na internetových stránkach sú platné v čase objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade prezentačnej chyby či v prípade zmeny peňažného kurzu alebo pokiaľ sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, pričom kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od oznámenia zmeny kúpnej ceny kupujúcemu. K cene tovaru je predávajúci oprávnený prirátať dopravné náklady.

Predávajúci má možnosť uhradiť objednaný tovar dobierkou, prevodom na účet či v hotovosti. V prípade platby dobierkou bude objednaný tovar zaslaný predávajúcim na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom kupujúci platí za tovar pri jeho prevzatí. Súčasťou zásielky bude aj príslušný daňový doklad.

Kúpna cena sa považuje za uhradenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho či prepravnej spoločnosti v prípade platby dobierkou.

V prípade platby prevodom na účet je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu na účet predávajúceho podľa zálohovej faktúry, ktorá bude zaslaná predávajúcim kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu spolu s potvrdením objednávky. Po pripísaní čiastky na účet predávajúceho bude tovar predávajúcim expedovaný na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

Dodacie podmienky
Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu na ním uvedenú adresu alebo je kupujúci oprávnený tovar prevziať na výdajnom mieste predávajúceho podľa špecifikácie v objednávke. V prípade dodania tovaru na adresu kupujúceho uvedenej v objednávke, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť dopravné náklady, pokiaľ nebude v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Výška dopravných nákladov je uvedená v kúpnej zmluve a je závislá na výške kúpnej ceny stanovenej v kúpnej zmluve.

Dodacie lehoty tovaru sa líšia podľa druhu tovaru a sú uvedené pri každom tovare zvlášť. V prípade, že je pri vybranom tovare uvedené, že je skladom, zaväzuje sa predávajúci tovar expedovať do 4 dní. Dodacie lehoty platia za podmienky obdržania všetkých podkladov stanovených v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nie je schopný ani v dodatočnej 30 dňovej lehote odoslať objednaný tovar kupujúcemu alebo odovzdať na výdajnom mieste predávajúceho uvedenom v objednávke. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť bezodkladne, najneskôr do 14 dní od odstúpenia, zaplatenú čiastku na účet poskytnutý kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o skutočnosti, že tovar bol vyexpedovaný, a to na emailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené kupujúcim v objednávke. Objednaný tovar je dodaný včas, ak je  tovar pripravený na mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočnej lehoty. Ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar z dôvodu na jeho strane, znáša kupujúci náklady na dopravu alebo na dopravu či opakované dodanie v plnej výške. V prípade, že tak kupujúci neurobí ani v náhradnej primerane poskytnutej lehote, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu predávajúceho, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal, má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, tak má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním vykonávanej, tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ak tovar nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané; ak to možné nie je, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu časti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo ak si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho časti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho časť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo že by vykonanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa vada objaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

Predávajúci poskytuje na všetok predávaný tovar záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, alebo návode k nemu priloženom uvedený dátum spotreby, napr. expiračná doba, záručná doba skončí uplynutím tohto dátumu. Záručná doba začíná plynúť dňom predaja (dátum zdaniteľného plnenia, vyznačený na predajnom doklade - faktúre). Expiračná doba je daná výrobcom tovaru. Minimálna doba záruky sa riadi expiračnou dobou tovaru.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo v zmysle ust. § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka, od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia dodaného tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané vo vyššie uvedenej lehote. V prípade, že kupujúci využije svoje právo a od kúpnej zmluvy odstúpi, kontaktuje predávajúceho, najlepšie v písomnej forme, že odstupuje od zmluvy, pričom je vhodné, aby kupujúci uviedol číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť aj vzorový formulár, ktorý je prílohou týchto podmienok alebo môže kupujúci zaslať odstúpenie elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@edgarpower.cz. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho na základe zrušenej kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, akým finančné prostriedky obdržal. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobem len v prípade, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Súčasne s oznámením o odstúpení zašle kupujúci tovar späť na svoje náklady predávajúcemu v pôvodnom obale, nepoškodený, nepoužitý, vrátane prípadného príslušenstva, všetko schopné ďalšieho predaja. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Tovar musí byť zaslaný ako obyčajná zásielka, dobierky nebudú prevzaté.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa objednaný tovar už nepredáva alebo nedodáva.

Ochrana osobných údajov
Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho, a to za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho je vykonávané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, pričom kupujúci má právo písomne odvolať udelenie súhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje kupujúceho sú zabezpečené proti zneužitiu, pričom predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť žiadny z osobných údajov ďalšej osobe, s výnimkou tretích osôb, ktoré nevyhnutne použil k plneniu kúpnej zmluvy. Jednotlivé kúpne zmluvy sú predávajúcim archivované v elektronickej podobe a sú neprístupné. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy.


Záverečné ustanovenia
Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok či kúpnej zmluvy ukázalo ako neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto neplatnosť alebo neúčinnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných častí VOP alebo kúpnej zmluvy, s výnimkou prípadov neoddeliteľnosti od ďalšieho obsahu VOP či kúpnej zmluvy.

Akékoľvek zmeny v kúpnej zmluve je možné vykonať iba písomne.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky. Spory medzi kupujúcim a predávajúcim môžu byť riešené aj mimosúdne, pričom kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov je k dispozícii na stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Alternatívne riešenie sporu je možné zahájiť aj prostredníctvom on-line formulára na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.6.2017