Podmienky spracovania osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
klientov vrátane potenciálnych klientov

Veľmi si vážime priazne Vás, našich klientov a pripravili sme pre Vás zhrnutie spôsobu a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv, ako sub­jektov údajov, súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je spoločnosť EDGARPOWER, s.r.o. so sídlom Mírové námestí 3d-519, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 25355261 (ďalej aj ako „EDGARPOWER“).

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame iba tie osobné údaje a v takom rozsahu, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a rovnako aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje našich klientov, vrátane potenciálnych klientov, ktorí stoja o naše služby alebo ktorí dali súhlas, aby sme ich oslovovali s ponukou našich služieb.

Spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, a to: meno, priezvisko, dátum narodenia (klienti na pobytoch) alebo meno, priezvisko, email, telefón a adresa (klienti eshopu edgarpower.cz) alebo iba email (rozposielanie) alebo meno, priezvisko, adresa (zasielanie vzoriek).

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať:

  • bez nutnosti Vášho súhlasu,a to na základe uzavretej zmluvy. Osobné údaje spracovávame pre účely plnenia Vašej zmluvy. Poskytnutie Vašich osobných údajov je v tomto prípade úplne dobrovoľné, je však nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy a jej následné spravovanie.
  • na základe oprávnených záujmov, aby sme Vás mohli informovať o novinkách, akciách a zľavách týkajúcich sa Vami využívaných služieb a produktov.
  • sVašim súhlasom pre účely niektorých marketingových operácií (zasielanie špeciálnych ponúk a reklamných oznámení)

SPRACOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracováva priamo EDGARPOWER alebo vybraní spracovávatelia, ktorí tiež poskytujú dostatočné a vierohodné záruky o za­bezpečení ochrany Vašich osobných údajov (napr. zmluvná cestovná kancelária, poisťovňa na cestovné poistenie, externá spoločnosť na vedenie účtovníctva, poskytovateľ eshopu). Pred odovzdaním osobných údajov zákazníkov tretej osobe je vždy s touto treťou stranou uzatvorená písomná zmluva o spracovaní osobných údajov, ktorá obsahuje rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, ktoré sú zákonom uložené a dodržiavané zo strany EDGARPOWER.
Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, finančným úradom a pod., v rámci výkonu ich zákonných právomocí).

DĹŽKA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú pre naplnenie stanoveného účelu. Pre poskytovanie našich služieb spracováva­me Vaše osobné údaje po dobu trvania Vašej zmluvy, po ukončení zmluvného vzťahu po dobu nevyhnutnú a vyžadovanú právnymi predpismi.

PRÁVA KLIENTOV

Právo odvolať súhlas
Pokiaľ spracovávame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, môžete takýto súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.

Právo na informácie o spracovaní a prístup k Vašim osobným údajom
Máte právo od nás získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ tak tomu je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám o spracovaní. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Právo na obmedzenie spracovania
V niektorých prípadoch máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

Právo vzniesť námietku
Ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov prebieha v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi pred­pismi, máte právo vzniesť proti takémuto spracovaniu osobných údajov námietku.

Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať Vaše osobné údaje v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto úda­je inému správcovi tak, aby osobné údaje boli odovzdané priamo spoločnosťou EDGARPOWER druhému správcovi, ak je to technicky možné zrealizovať.

Právo na výmaz
Máte právo na výmaz svojich osobných údajov v spoločnosti EDGARPOWER. Tá je povinná mu vyhovieť len pokiaľ tomu nebude brániť zákonná alebo zmluvná povinnosť.

Právo podať podnet alebo sťažnosť

V prípade pochybností o dodržiavanie povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť EDGARPOWER, s.r.o. alebo so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

Akékoľvek oznámenie a vyjadrenie Vám poskytneme bezplatne a čo najskôr (najneskôr však do jedného mesiaca).

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Svoje práva môžete uplatniť a svoje dotazy alebo pripomienky nám môžete oznámiť emailom na adrese info@adriatic.cz, písomne na korešpondenčnú adresu EDGARPOWER, s.r.o., Mírové námestí 3d-519, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00 alebo do dátovej schránky ID: 9txm4p9.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“