Ochrana osobních údajů

Informácie o spracovaní osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. 4.2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie”)

I. Správca osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov v zmysle Nariadenia je spoločnosť EDGARPOWER, s.r.o., IČ: 25355261, so sídlom Mírové náměstí 519/3d, Ostrava – Vítkovice, 703 00, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave pod sp. zn. C 9843 (ďalej len „spoločnosť“). V spoločnosti nie je menovaná osoba poverená ochranou osobných údajov.
 2. Spoločnosť pravidelne vyhodnocuje plnenie pravidiel ochrany osobných údajov, spolu s technickými a organizačnými opatreniami, a prijíma opatrenia k náprave, príp. podľa potreby aktualizuje internú dokumentáciu súvisiacu s ochranou osobných údajov.
 3. Spoločnosť zaisťuje dodržiavanie Nariadenia, dalších právnych predpisov a týchto pravidiel pri spracovaní osobných údajov svojich zákazníkov v rámci poskytovania našich služieb a predaja tovaru, ako aj návštevníkov webových stránok edgarpower.cz.

II. Spracovanie osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov v prípade kontaktovania spoločnosti
  1. V prípade, že kontaktujete spoločnosť prostredníctvom kontaktných údajov umiestnených na našich webových stránkach alebo iným spôsobom (napríklad s otázkou ohľadom produktov spoločnosti), bude spoločnosť spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý jej takto poskytnete, a to:
   1. meno
   2. priezvisko
   3. korešpondenčná adresa
   4. kontaktný e-mail
   5. kontaktný telefon
  2. Dôvodom spracovania týchto údajov je možnosť reakcie na Vašu otázku.
  3. Právnym základom pre spracovanie je súhlas užívateľa [článok 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia], pričom odoslaním otázky vyjadrujete konkludentný súhlas s týmto spracovaním.
  4. Osobné údaje budú spracované po dobu, po ktorú to spoločnosti nariaďujú právne predpisy, inak po dobu maximálne dvanásť mesiacov od našej poslednej komunikácie.
 2. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu produktu prostredníctvom e-shopu
  1. V prípade, že uskutočníte nákup produktov prostredníctvom e-shopu na webových stránkach edgarpower.cz, bude spoločnosť spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu, ktorí jej takto poskytnete, a to:
   1. meno
   2. priezvisko
   3. kontaktný e-mail
   4. kontaktný telefon
   5. obsah objednávky
   6. doručovacia adresa
   7. fakturačná adresa
  2. Dôvodom spracovania týchto údajov je plnenie zmluvy, ktorú so spoločnosťou prostredníctvom objednávky v e-shope uzavriete, možnosť dodania objednaného tovaru a ďalej komunikácia ohľadom stavu spracovania objednávky a vašich prípadných nárokov vyplývajúcich z dodania tovaru (reklamácie, apod.). Vaše osobné údaje budú spracovávané tiež pre účely plnenia našich zákonných povinností (najmä účtovných a daňových).
  3. Právnym základom pre spracovanie je plnenie zmluvy [článok 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia] a plnenie právnych povinností spoločnosti ako správcu osobných údajov [článok 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia].
  4. Osobné údaje budú spracované po dobu, po ktorú to spoločnosti nariaďujú právne predpisy, inak po dobu maximálne desať rokov od splnenia objednávky.
 3. Spracovanie osobných údajov v prípade zriadenia užívateľského účtu
  1. V prípade, že sa rozhodnete zriadiť si užívateľský účet za účelom zjednodušenia nákupu v e-shope a získanie prehľadu o Vašich objednávkach, bude spoločnosť spracovávať Vaše kontaktné údaje, ktoré jej takto poskytnete, a to:
   1. meno,
   2. priezvisko,
   3. kontaktný e-mail
   4. užívateľské jméno
   5. heslo
   6. kontaktný telefon
   7. doručovacia adresa
   8. fakturačná adresa
  2. Dôvodom spracovania týchto údajov je umožnenie prihlásenia subjektu údajov k užívateľskému účtu.
  3. Právnym základom pre spracovanie je súhlas užívateľa [článok 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia], pričom vytvorením účtu a prvým zadaním prihlasovacích údajov vyjadrujete konkludentný súhlas s týmto spracovaním.
  4. Osobné údaje budú spracované po dobu, po ktorú to spoločnosti nariaďujú právne predpisy. V prípade zmeny prihlasovacích údajov sú pôvodné prihlasovacie údaje z databázy spoločnosti vymazané. Heslá sú spracovávané iba v zašifrovanej podobe.
  5. Newslettery, obchodné oznámenia
  6. Pokiaľ nám udelíte súhlas na zasielanie newslettera a iných obchodných oznámení, bude spoločnosť spracovávať Vašu e-mailovú adresu, ktorú spoločnosti za týmto účelom poskytnete, alebo e-mailovú adresu spojenú s Vaším užívateľským účtom, pokiaľ si ho zriadite.
  7. Dôvodom spracovania týchto údajov je umožnenie občasného zasielania newslettera a obchodných oznámení.
  8. Právnym základom na spracovanie je súhlas užívateľa [článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia], pričom súhlas s týmto spracovaním vyjadríte zaškrtnutím príslušného políčka webového formulára.
  9. Osobné údaje budú spracované po dobu, po ktorú to spoločnosti ukladajú právne predpisy. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu.

III. Práva subjektov údajov vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov

Podľa Nariadenia majú subjekty údajov vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov nasledujúce práva:

   1. Právo na prístup k osobným údajom

V súlade s čl. 15 Nariadenia má subjekt údajov právo získať potvrdenie, či spoločnosť spracováva jeho osobné údaje, av prípadnom prípade právo na informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovanie, o existencii práva požadovať od spoločnosti opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, o práve podať sťažnosť na dozornom úrade, o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania a použitého postupu, ako aj významu a predpokladaným dôsledkom takéhoto spracovania pre subjekty údajov, o vhodných zárukách pri odovzdaní údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prvú kópiu osobných údajov poskytne spoločnosť zadarmo, za ďalšie kópie si bude spoločnosť účtovať primeraný poplatok.

   1. Právo na opravu nepresných údajov

V súlade s čl. 16 Nariadenia má subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom spoločnosť spracováva.

   1. Právo na výmaz osobných údajov

V súlade s čl. 17 Nariadenia má subjekt údajov právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia.

   1. Právo na obmedzenie spracovania

V súlade s čl. 18 Nariadenia má subjekt údajov právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ popiera presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania, pokiaľ vznesie námietku proti ich spracovaniu alebo nastane iný dôvod uvedený v čl. 18 Nariadenia.

   1. Právo na prenosnosť osobných údajov

V súlade s čl. 20 Nariadenia má subjekt údajov právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré spoločnosti poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi či žiadať, aby spoločnosť osobné údaje priamo predala inému správcovi, ak je to technicky prevediteľné.

   1. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

V súlade s čl. 21 Nariadenia má subjekt údajov právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov zo strany spoločnosti. Pokiaľ spoločnosť v takom prípade neprekáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmamy alebo právamy a slobodami subjektu údajov, spoločnosť spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

   1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je potrebné učiniť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to buď písomne na adresu sídla spoločnosti alebo na e mailovú adresu uvedenú v bode IV.C tohoto dokumentu.

   1. Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov

Subjekt údajov má právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovávania jeho osobných údajov zo strany spoločnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úradu: www.uoou.cz.

IV. Všeobecné ustanovenia

   1. Predávanie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje môžu byť spoločnosťou predané subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou v rámci údržby e-shopu a distribúcie objednaných produktov, napríklad:

   1. subjekty poskytujúce doručovacie služby
   2. subjekty poskytujúce platobné služby

Osobné údaje nie sú predávané mimo územie Európskej únie.

   1. Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť zaviedla a udržuje potrebné technické a organizačné opatrenia k zaisťeniu bezpečnosti osobných údajov, odpovedajúce potenciálne hroziacemu riziku pre subjekty údajov. Tieto opatrenia zohľadňujú stav technologického vývoja s cieľom chrániť osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Tieto opatrenia môžu zahŕňať najmä opatrenia k zaisťeniu zodpovednosti osôb spolupracujúcich so spoločnosťou či zamestnancami, ktorí majú prístup k osobným údajom, školeniu zamestnancov, pravidelné zálohovanie dát, postupy pre obnovu dát a riadenie incidentov, či softwarovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené osobné dáta.

   1. Rozhodovanie na základe automatického spracovania a profilovania

Rozhodovanie na základe automatického spracovania či profilovania nie je v spoločnosti využívané.

   1. Kontaktné informácie

Spoločnosť sa dá s poznámkami a podnetmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov kontaktovať na nasledujúcej adrese:

EDGARPOWER, s.r.o.

Mírové náměstí 519/3d

Ostrava – Vítkovice

703 00

e-mail: info@edgarpower.cz

   1. Zmeny informácií o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto informácie o spracovaní osobných údajov kedykoľvek zmeniť. Aktualizované znenie informácií o spracovaní osobných údajov bude zverejnené na webových stránkach spoločnosti www.edgarpower.cz/ ochrana-osobnich-udaju.

 

Poslední aktualizacia dňa: 26.9.2022